Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

TÜRKELİ KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

26 Mart 2019
TÜRKELİ KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
SATIŞII YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE /KÖYÜ MEVKİİ ADA NO PARSEL NO CİNSİ KİRAYA / SATIŞA VERİLECEK YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU  TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)  GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sinop Türkeli Gemiyanı Mah. Merkez 75 152 Tescilli 15,14 Tam İmarlı 18000,00 1.800,00 9.04.2019 14:00
2 Sinop Türkeli Gemiyanı Mah. Merkez 2 92 Tescilli 20,03 Tam İmarlı 23813,67 2.400 9.04.2019 14:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
1 Sinop Türkeli DÜZ Merkez 120 11 Ham Toprak 9.491,79 Tam imarsız 2.135,65 225,00 10.04.2019 10:30
2 Sinop Türkeli IŞIKLI Gemiyeri 102 2 Tarla 879 Tam imarsız 8790,00 900,00 10.04.2019 11:00
3 Sinop Türkeli KEŞ Karagöl 106 2 Ham Toprak 3.211,40 Tam imarsız 1926,84 200,00 10.04.2019 11:30
 
  1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Türkeli Malmüdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
  2- İhaleye katılacak isteklilerin;
  a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
  b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
  c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
  d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye'de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
  e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
  f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,  ( 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
    İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
  3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
  4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Türkeli Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.
  5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
  6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
  7- İhaleye ilişkin bilgiler Sinop Çevre Şehirçilik İl Müdürlüğü sitesinde görülebilir.
  8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
    İlan olunur.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır