Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİNDEKİ SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

25 Nisan 2019
BOYABAT KAYMAKAMLIĞI 
                       İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE SATIŞI VE  KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR                                                                                                                                                                                        SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER                                                                                                               
  Sıra No İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖY ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR
 DURUMU
FİİLİ DURUMU  TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)  GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
  1 Sinop Boyabat Doğuca Köyü  -  2013 Arsa 841,90 Tam İmarsız Boş  15.996,10  3.199,22 14.05.2019 13:30
  2 Sinop Boyabat Doğuca Köyü  - 2036 Arsa  108,35 Tam İmarsız Boş  1.755,27  351,05 14.05.2019 14:15
  3 Sinop Boyabat Hacıahmetli Köyü 162 1 Arsa  484,70 Tam İmarsız Boş  14.541,00  2.908,20 14.05.2019 15:00
  4 Sinop Boyabat Ömer Köyü  -  1223 Arsa 540,36 Tam İmarsız Boş  16.210,80  3.242,16 14.05.2019 15:45
  5 Sinop Boyabat Bürüm Köyü 122 31 Ham Toprak 13.558.76 Tam  İmarsız Boş  117.961,21  23.592,24 14.05.2019 16:30
  6 Sinop Boyabat Akyörük Köyü 119 1 Tarla 7.900,63 Tam İmarsız Boş  118.509,45  23.701,89 15.05.2019 13:30
  7 Sinop Boyabat Eğlence Köyü 107 3 Tarla 2.955,00 Tam İmarsıız İşgalli  47.280,00  9.456,00 15.05.2019 14:15
  8 Sinop Boyabat Gökçeağaçsakızı Köyü 110 2 Arsa 807,85 Tam İmarsız Boş  Muhdesat Bedeli 41.883,24 TL 
Toplam Bedel  76.620,79 TL 
15.324,15 15.05.2019 15:00
                                     
                KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER           
                                     
  Sıra NO  İli İlçesi MAHALLE/KÖY ADA PARSEL Y.ÖLÇÜM ( M') KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (M2) KİRA KONUSU İMAR DURUMU  FİİLİ DURUMU Kira SÜRESİ (Yıl)  TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)  GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
  1 Sinop Boyabat Gökçeağaçsakızı Köyü - Tescil Harici Alan 3.402.26 3.402,26 Konaklama tesisi (lokanta,çay ocağı vb) amacıyla  İmarsız Boş 5  10.206,78  2.041,36 15.05.2019 15:45
                                     
  1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/Kiralama  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Boyabat Milli Emlak Şefliği 'nde teşekkül edecek Komisyonca  Milli Emlak Şefliği odasında  yapılacaktır.
  2- İhaleye katılacak isteklilerin;
  a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
  b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
  c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
  d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
  e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
  f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,  ( 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
  İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
  3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
  4- İhale ile ilgili şartnameler  Boyabat Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği'nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
  5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış/ kiralama işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
  6- Taşınmazın satışında ihale bedelleri defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00.- (beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00.- (Bin) TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
 

7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 

8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır