Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

Saraydüzü Taşınmaz İrtifak Hakkı Tesis İlanı

15 Ocak 2019

İLAN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Müdürlüğü)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3’üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerinde organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.

S.N.

İli

İlçe

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

Komisyona Son Başvuru                                                             Tarih ve Saati

 
 

1

Sinop

Saraydüzü

Köyüstü Mevkii

Ham Toprak

277 

27

54408,02

İmarsız

544.080,20.-

10.03.2019

17:30

 
                         

Teşvikten Yararlanma Şartları:

1-Ekonomi Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsuru içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak firma adı, yatırım konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı almış olan,

2-Kullanma iznine konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarece bu taşınmaza takdir edilen  rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan ( III, IV, V (Sinop) ve VI’ncı bölgelerde ise toplam sabit yatırım tutarı Beş Yüz Bin Türk Lirasından az olmayan),

3-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan (Yatırım teşvik belgesi/yatırım bilgi formunda yer alan sabit yatırım tutarının %20 sini karşılayacak özkaynak tutarının ödenerek muhasebeleştirilmesi halinde nakden ödenen tutarlar için kasa kayıt belgesi ve/veya banka dekontlarının eklenmesi gerekmektedir. Hangi bir taahhüt ve banka hesap blokesi kabul edilmeyecektir.)

4-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

5-Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 50.000.000 TL’yi (Elli Milyon Türk Lirası) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

6-Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen,

7-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

8-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Başvuru Şekli:

1-Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin  Ek-1 de yer alan talep formu belgeler ve  Ek-6’da  yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte doldurarak, Ek-2’ de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte oluşturulacak 3 takım dosyanın  (1 asıl, 2 kopya) kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar   Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) tutanak düzenlenmek suretiyle teslim etmesi gerekmektedir.  Ek-2’deki belgelerden olan son üç yıla ait karşılaştırmalı bilançonun ilgili vergi dairesince; geçmiş yıla ait kesin mizan ile cari yıla ait geçici mizanın Mali müşavirce onaylı olması gerekmektedir. Vaziyet Planı; 1/200 veya 1/500 ölçekli parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği varsa tüm imar koşullarının işlendiği taşınmazlar üzerine yapılacak bütün yapıların ve yatırım için gerekli açık sahaların ölçülerinin ve alanlarının belirtildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

2-Başvuru öncesinde Sinop Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine  1.000,00 TL (Bin TL) başvuru bedeli yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle  birlikte Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Kullanma izninin tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşaası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

4-Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5-Kullanma izni tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk v.b işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir. Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşlerinin yatırımcı tarafından alınması gerekmektedir.

6-Taşınmaz üzerinde yatırım yapma amacıyla başvuruda bulunan yatırımcılardan hangisi lehine kullanma izni tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. Maddesi gereği oluşturulacak Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilecektir.

7-Yatırımcının vergi borcu olmadığına dair belgenin (“Kamu İhale Kurumu mevzuatına göre vergi borcu bulunmamaktadır.” yazısı kabul edilmemektedir.) Yeni tarihli olması gerekmektedir. (Herhangi bir mevzuat içermeyecek şekilde olmalıdır.)

8-Taşınmazın hukuki ve diğer nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcı İdareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

9-Başvuru belge ve formlarına  www.milliemlak.gov.tr adresinden, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) veya 0368.2611982-129 no.lu telefondan ulaşılabilir.

 İlan olunur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır